Regulamin świadczenia i korzystania z usług w serwisie apeteat.pl

§1 Postanowienia ogólne

Art. 1
Właścicielem Cateringu Dietetycznego Apet’eat zwanego dalej Firmą oraz administratorem serwisu internetowego apeteat.pl jest firma 4G S.C. Małgorzata Gil, Henryk Lubiński z siedzibą pod adresem: ul. Zygmunta Krasińskiego 10, 01-615 Warszawa.

Art. 2
Klientem Firmy może zostać każda pełnoletnia osoba. Zamówienia usługi oferowanej w serwisie dla osoby nieletniej może dokonać jej prawny opiekun, biorąc pełną odpowiedzialność za efekty stosowanej diety.

Art. 3
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi przygotowania i dostawy posiłków w ramach cateringu dietetycznego Apet’eat. W zależności od wybranego planu żywieniowego, jest to 5-cio lub 3-y posiłkowy zestaw o określonej wartości energetycznej. Każdy posiłek jest zapakowany w oddzielne, hermetycznie zamknięte opakowanie oraz posiada etykietę, na której znajdują się: nazwa posiłku i dane Klienta. Każdy zestaw dań spakowany jest w papierową torbę ekologiczną, opatrzoną naklejką informacyjną o rodzaju planu żywieniowego, z nazwiskiem i adresem Klienta, na co Klient wyraża zgodę.

Art. 4

Posiłki pakowane są w dwa rodzaje kolorowych pojemników. Posiłki znajdujące się w pojemnikach z czarnego tworzywa można podgrzewać w kuchenkach mikrofalowych, lecz nie można w piecach standardowych. Przed obróbką termiczną należy zdjąć z nich folię ochronną. Posiłki znajdujące się w pojemnikach z przeźroczystego tworzywa nie nadają się do żadnej obróbki termicznej.

Wszystkie posiłki należy przechowywać w temperaturze 2 – 8 C.

§2 Zamawianie usług Firmy

Art.1
Osoba składająca zamówienie na usługi Firmy potwierdza w ten sposób fakt, iż zapoznała się i akceptuje wszystkie postanowienia niniejszego regulaminu.

Złożenie zamówienia w serwisie Apet’eat jest równoznaczne z zawarciem umowy o treści analogicznej do treści powyższego regulaminu.

Art. 2
Zamówienia na catering dietetyczny Apet’eat należy dokonać on-line na stronie serwisu. Skłladanie zamówień trwa 24 godz. na dobę, przez 7 dni w tygodniu. Zamówienie możemy złożyć na 3-y sposoby: poprzez formularz dostępny na stronie www.apeteat.pl, wysyłając wiadomość e-mail z zamówieniem na adres: zamowienia@apeteat.pl lub telefonicznie pod numerem 608 000 251 lub 22 253 44 44. Bieżąca obsługa Klienta i przyjmowanie i realizacja zamówień odbywa się w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 17:00.

Art. 3
Osoba składająca zamówienie on-line lub telefonicznie zobowiązana jest podać wszystkie informacje niezbędne do określenia odpowiedniej diety i prawidłowej dostawy, tj. imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, dokładny adres dostawy wraz ze szczegółami dostawy, godzinę, do której powinna zostać dostarczona dieta (od godziny 06:00 do 11:00), rodzaj diety, okres zamówienia, inne informacje (choroby, alergie, nietolerancje pokarmowe).

Art. 4
Po dokonaniu zamówienia Firma wysyła potwierdzenie jego przyjęcia na podany adres poczty e-mail. Elektroniczne potwierdzenie zawiera następujące dane Klienta wybrany plan żywieniowy, harmonogram dostaw, kwotę do zapłaty wraz z danymi niezbędnymi do dokonania płatności. Klient zobowiązany jest poinformować o ewentualnych nieprawidłowościach w przesłanym potwierdzeniu zamówienia w ciągu 1 dnia roboczego. W przypadku braku takiej informacji po upływie tego terminu przesłane dane uważa się za zweryfikowane i potwierdzone.

Art. 5
Firma realizuje zamówienie w miejscu i dniu określonym przez Klienta, jednakże nie wcześniej niż 2 dni robocze po zaksięgowaniu wpłaty bądź odebraniu potwierdzenia przelewu.

Art. 6
Podczas składania zamówienia Klient zobowiązuje się poinformować o wszystkich przeciwwskazaniach i problemach zdrowotnych, które go dotyczą, tj. aktualnym stanie zdrowia, przyjmowanych lekach, stanie fizjologicznym (okres ciąży i karmienia piersią), przebytych chorobach, alergiach i nietolerancjach.

Art. 7
W przypadku gdy Klient zataja informacje wymienione w art. 6, Firma nie ponosi odpowiedzialności prawnej i finansowej za efekty stosowanych diet.

Art. 8
Właściciel Firmy nie ponosi odpowiedzialności prawnej i finansowej za szkody powstałe w wyniku udzielenia informacji nieprawdziwych, niepełnych lub odmowy udzielenia informacji doyczącej stanu zdrowia i ewentualnych przeciwwskazań Klienta do korzystania z usług Firmy.

§3 Płatności

Art. 1
W przypadku braku płatności za zamówioną usługę w wymaganym terminie, umowa nie zostanie zawarta, zaś zamówienie zrealizowane.

Art. 2
Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje elektroniczne jego potwierdzenie, o którym była mowa w art.2, pkt.4 regulaminu. Potwierdzenie zamówienia zawiera wszystkie wcześniej ustalone szczegóły zamówienia: zamówienia, dostawy oraz płatności. Dokument ten jest dla Klienta podstawą do dokonania płatności za zamawianą usługę.

Art. 3
Płatność dokonywana jest przelewem bankowym za cały okres usługi realizowanej przez Firmę z góry w wyznaczonym terminie. Wpłaty należy dokonać na konto bankowe PKO BP o nr 31 1020 1026 0000 1102 0250 6319. W tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko Klienta. Ostatecznym potwierdzeniem złożenia zamówienia przez Klienta jest wpływ pieniędzy na konto bądź przesłanie drogą elektroniczną potwierdzenia przelewu na adres: zamowienia@apeteat.pl

Art. 4
Na życzenie Klienta Firma wystawi fakturę VAT. Prośbę o fakturę VAT należy zgłosić na adres info@apeteat.pl w terminie nie późniejszym niż w ciągu 7 dni od złożenia zamówienia. Faktura zostanie wystawiona po wpływie płatności za zamówienie i wysłana drogą mailową na adres e-mail podany w zamówieniu lub dostarczona wraz z zamówioną dietą.

§4 Dostawa

Art. 1
Dostawa posiłków Firmy odbywa się od poniedziałku do soboty włącznie, w godzinach od 4:00 do 10:00, na wskazany w zamówieniu adres w wybranym przez Klienta 2-u godzinnym przedziale czasowym. Posiłki na niedzielę dowożone są razem z posiłkami na sobotę.

Art. 2
Szczegóły dostaw posiłków ustalane są indywidualnie z każdym Klientem. Widoczne są w wiadomości e-mail zawierającej podsumowanie zamówienia.

Art. 3
Firma zapewnia bezpłatną dostawę na terenie administracyjnym Warszawy. Opłata za dostawę poza ten teren ustalana jest indywidualnie drogą telefoniczną lub elektroniczną z pracownikami biura obsługi Klienta Firmy.

Art. 4
Firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieodebranie w ustalonym czasie i miejscu zamówienia przez Klienta ani zaginięcie paczki w przypadku złożenia dyspozycji dostarczania diety w sposób inny niż do rąk własnych Klienta. W takim przypadku Klient nie może domagać się zwrotu środków za niewykorzystaną dietę.

Art. 5
W przypadku niedostarczenia zestawu w ustalonym przedziale czasowym oraz miejscu Firma zobowiązuje się nieodpłatnie dostarczyć dzienny zestaw posiłków w miejsce wskazane przez Klienta. W sytuacji, gdy nie ma możliwości zrealizowania takiej dostawy Firma zobowiązuje się do automatycznego i nieodpłatnego wydłużenia usługi o jeden dzień.

§5 Zmiana i anulowanie zamówienia

Art. 1
W trakcie realizacji zamówienia istnieje możliwość dokonania zmian dotyczących: rodzaju lub energetyczności planu żywieniowego oraz adresu i godziny dostawy. W tym przypadku Klient zobowiązany jest do uregulowania różnicy w należnościach, która powstała w wyniku zmiany. Możliwe jest również dokonanie zawieszenia realizacji zamówienia na podany przez Klienta czas lub całkowita rezygnacja z usługi.

Art. 2
Warunkiem dokonania zmian planu żywieniowego, jego energetyczności, zawieszenia lub rezygnacji z usług Firmy jest przekazanie takiej informacji na przynajmniej dwa dni robocze przed fizyczną realizacją dostawy zamówienia do godziny 16:00. Klient dokonując zmiany godziny i/lub adresu dostawy musi ją zgłosić do biura obsługi Klienta Firmy nie później niż do godz.16:00 dnia poprzedzającego dostawę. Zmian można dokonywać telefonicznie pod numerem 608 000 251 lub 22 253 44 44 bądź drogą elektroniczną. Biuro obsługi Klienta odpowiada na zgłoszenia w godzinach pracy czyli od poniedziałku do piątku w godzinach 09:00 – 17:00.

Art. 3
Zmiany zgłoszone po upływie terminów podanych w art.2 § 5 nie będą realizowane.

Art. 4
Wprowadzone przez Klienta zmiany potwierdzane są każdorazowo przez Firmę wysłaniem poczty elektronicznej na wskazany w zamówieniu adres e-mail. Klient zobowiązany jest poinformować o ewentualnych nieprawidłowościach w przesłanym potwierdzeniu zmian w ciągu 1 dnia roboczego. W przypadku braku takiej informacji po upływie tego terminu przesłane dane uważa się za zweryfikowane i potwierdzone.

Art. 5
W wypadku, gdy dokonane przez Klienta zmiany powodują nadpłatę w stosunku do pierwotnego zamówienia, istnieją dwie możliwości działania: zwrot powstałej nadpłaty lub wykorzystanie jej przy kolejnym zamówieniu. W przypadku zwrotu środków niezbędne jest pisemne oświadczenie Klienta z prośbą o dokonanie zwrotu. Zwrot ten dokonywany jest wyłącznie po przekazaniu Firmie oryginału paragonu wystawionego na płatność za dane zamówienie. Zwrot wykonywany jest wyłącznie na konto, z którego wykonana została płatność za zamówienie.

§6 Reklamacje

Art. 1
W przypadku zastrzeżeń co do jakości świadczonych usług, Klient ma prawo złożyć reklamację elektroniczną na adres: zamowienia@apeteat.pl.

Art. 2
Rozpatrywane będą wyłącznie reklamacje złożone najpóźniej w czasie 24 godzin od zaistnienia zdarzenia, którego dotyczy reklamacja lub, w przypadku reklamacji jakości posiłkow, w tym samym dniu.

Art. 3
Reklamacja dotycząca świadczonych usług będzie rozpatrzona w terminie 7 dni roboczych od jej otrzymania. O jej wyniku Klient zostanie poinformowany drogą elektroniczną na adres e-mail, z którego została przesłana.

§7 Polityka prywatności

Art. 1
Wszystkie dane osobowe oraz teleadresowe uzyskane w procesie rejestracji zamówienia są gromadzone i przechowywane zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.). Dane te nie będą użyczane, ani udostępniane osobom trzecim i będą używane wyłącznie w celach marketingowych firmy 4G s.c. Małgorzata Gil Henryk Lubiński. Administratorem danych jest firma 4G s.c. Małgorzata Gil Henryk Lubiński. Zmiany swoich danych osobowych i teleadresowych lub dyspozycji ich usunięcia z bazy Firmy Klient może dokonać kontaktując się z biurem obsługi Klienta Firmy.

Art. 2
Złożenie zamówienia na usługi Firmy jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na otrzymywanie newslettera przesyłanego przez Firmę.

Art. 3
W sprawach nie uregulowanych lub nieobjętych niniejszym regulaminem mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa polskiego.